Սեմինարներ, Դասախոսություններ

§²·ñáÇÝ÷áõï¦ êäÀ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ë»ÙÇݳñÝ»ñ ¨ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ г۳ëï³ÝÇ Ù³ñ½»ñÇ ï³ñµ»ñ ѳٳÛÝùÝ»ñáõÙ ·ÛáõÕÙ³ëݳ·»ïÝ»ñÇ ¨ ý»ñÙ»ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí ýÇñÙ³ÛÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏñíáÕ µáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ï³ñ³Íí³Í Ù߳ϳµáõÛë»ñÇ íñ³ ¹ñ³Ýó  ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É, ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÏÇñ³éÙ³Ý ÝáñٳݻñÇ Ù³ëÇÝ ¨ ³ÛÉÝ:

Վաճառք

§²·ñáÇÝ÷áõï¦ êäÀ (³ñïáݳ·Çñ №000017) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ Ù»Í³Í³Ë í³×³éù`

-   ü»ñÙ»ñÝ»ñÇÝ

-   ì»ñ³Ùß³ÏáÕ Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` ë»÷³Ï³Ý ϳñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

-   ²ñïáݳ·ñí³Í ˳ÝáõÃÝ»ñÇÝ

-   ¸ÇÉ»ñÝ»ñÇÝ

Խորհրդատվություններ

γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÁ, Ù³ñ½³ÛÇÝ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý  ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ, ýÇñÙ³ÛÇ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏáõÙ ¨ ï»Õ»ñáõÙ ³ÝóϳóÝáõÙ »Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É` ͳÝáóóÝ»Éáí û·ï³·áñÍÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇÝ, ïñ³Ù³¹ñ»Éáí Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ å³ïñ³ëïáõÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ûñÃÇÏÝ»ñ:

Դաշտային օրեր

§²·ñáÇÝ÷áõï¦ êäÀ-Ç ÏáÕÙÇó Ý»ñÙáõÍí³Í å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÁ áã Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí µ³Å³ÝíáõÙ »Ý ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Ù³ñ½»ñÇ ý»ñÙ»ñÝ»ñÇÝ, áñáÝù ë»÷³Ï³Ý ¹³ßï»ñáõÙ ¹ñ³Ýù û·ï³·áñÍáõÙ »Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ íݳë³ïáõÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñáõÙ: